Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học thực hành hình thức 2 lớp CS527.I21

Phòng Đào tạo thông báo lịch học thực hành hình thức 2 lớp CS527.I21 như sau:

Giảng viên Nguyễn Hoàng Ngân

Buổi 1: Tiết 4,5 ngày 19/05/2018 Phòng C205

Buổi 2: Tiết 4,5 ngày 26/05/2018 Phòng C205

Buổi 3: Tiết 4,5 ngày 02/06/2018 Phòng C205