Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học GDQP&AN của sinh viên Liên thông hệ chính quy

Phòng ĐTĐH thông báo lịch học GDQP&AN của sinh viên Liên thông chính quy theo file đính kèm.

Thông tin lịch học chi tiết sinh viên liên hệ trực tiếp Trung tâm GDQP&AN.