Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Khoa CNPM mở lớp Lập trình đồ họa 3 chiều với Direct3D :SE320.H21.PMCL, SE320.H21.PMCL.1

Khoa CNPM mở lớp Lập trình đồ họa 3 chiều với Direct3D SE320.H21.PMCL, SE320.H21.PMCL.1 cho cả sinh viên Chất lượng cao và Chính qui đại trà đăng ký học."