Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Đổi Phòng Thi Giữa Kỳ Học Kỳ 2 Năm Học 2013-2014

Phòng Đào Tạo Thông Báo

Các môn thi Giữa Kỳ tại phòng C302 chuyển qua thi tại Phòng C312