Skip to content Skip to navigation

Thông báo đổi phòng học lớp IT005.E21 ngày 07/05/2014

Thực hiện kế hoạch số 09/KH-DHCNTT-CTSV ngày 11 tháng 3 của nhà trường
về việc tổ chức hội nghị sinh viên tại giảng đường 1
Ban QLCS đề nghị chuyển lớp học buối sáng thứ tư ngày 07-05-2014 tại
GĐ1 sang GĐ2. (lớp IT005.E21Nhập môn mạng máy)