Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Đổi Lịch Học Lớp:IS207.H21.1

Theo đề nghị của khoa HTTT, P.ĐTĐH thông báo lớp IS207.H21.1 đổi lịch học, các bạn sinh viên trong lớp này cần cập nhật thông tin và đều chỉnh nếu cần thết (các bạn điều chỉnh trong đợt 2 )