Skip to content Skip to navigation

Thông báo (bổ sung) về việc thi cuối học kỳ 1 môn tiếng Anh có kết hợp với kiểm tra năng lực theo VNU-EPT

Sinh viên thuộc các lớp sau cần chú ý đem theo bút chì 2B, tẩy để làm bài thi trắc nghiệm (ngày 3/1/2017), hướng dẫn và answer sheet trong file đính kèm:

EN002.H11

EN005.H110

EN005.H111

EN005.H14

EN005.H16

EN005.H18

EN003.H11

EN003.H12

EN006.H11

EN006.H11.KHTN

EN006.H11.PMCL

EN006.H12.MTCL

EN006.H12.PMCL

EN006.H13.PMCL

EN006.H16