Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Hệ điều hành (IT007.H25) ngày 31/05/2017

CBGD : Chung Quang Khánh
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Hệ điều hành (IT007)
Lớp : IT007.H25
Phòng : C311
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 4 , ngày 31/05/2017