Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Hệ thống nhúng mạng không dây (NT131.H21.ANTT) ngày 21/03/2017

CBGD : Trần Hồng Nghi
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Hệ thống nhúng mạng không dây (NT131)
Lớp : NT131.H21.ANTT
Phòng : C311
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 3 , ngày 21/03/2017