Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp An toàn mạng không dây và di động (NT330.H22.2) ngày 24/03/2017

CBGD : Nguyễn Tấn Cầm
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : An toàn mạng không dây và di động (NT330)
Lớp : NT330.H22.2
Phòng : C307
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 6 , ngày 24/03/2017