Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học HT2 Xử lý thông tin giọng nói (DS313.O21.1) ngày 08/04/2024

CBGD : Nguyễn Thành Luân
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Xử lý thông tin giọng nói (DS313)
Lớp : DS313.O21.1
Phòng : B2.16
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 10
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 2 , ngày 08/04/2024