Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Xử lý thông tin giọng nói (DS313.O21) ngày 12/04/2024

CBGD : Nguyễn Thành Luân
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Xử lý thông tin giọng nói (DS313)
Lớp : DS313.O21
Phòng : B7.06
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 6 , ngày 12/04/2024