Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học HT2 Tấn công mạng (NT205.O11.ANTT.1) ngày 07/10/2023

CBGD : Nguyễn Công Danh
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Tấn công mạng (NT205)
Lớp : NT205.O11.ANTT.1
Phòng : B3.18
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 3
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 7 , ngày 07/10/2023