Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn lập trình (IT001.O14) ngày 18/09/2023

CBGD : Nguyễn Đình Hiển
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn lập trình (IT001)
Lớp : IT001.O14
Phòng :
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 2 , ngày 18/09/2023