Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học HT2 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (CS221.N21.1) ngày 05/06/2023

CBGD : Đặng Văn Thìn
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (CS221)
Lớp : CS221.N21.1
Phòng : B1.02
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 7
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 2 , ngày 05/06/2023