Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Mẫu thiết kế (SE401.N21) ngày 20/06/2023

CBGD : Trần Anh Dũng
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Mẫu thiết kế (SE401)
Lớp : SE401.N21
Phòng : B1.16
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 3 , ngày 20/06/2023