Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềm (SE109.N21) ngày 08/06/2023

CBGD : Nguyễn Công Hoan
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềm (SE109)
Lớp : SE109.N21
Phòng : B3.22
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 5 , ngày 08/06/2023