Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Hệ điều hành (IT007.N27) ngày 26/05/2023

CBGD : Trần Ngọc Đức
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Hệ điều hành (IT007)
Lớp : IT007.N27
Phòng :
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 6 , ngày 26/05/2023