Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Anh văn 2 (ENG02.N27) ngày 02/06/2023

CBGD : Nguyễn Trang Nhung
Khoa/ Bộ môn : TTNN
Môn học : Anh văn 2 (ENG02)
Lớp : ENG02.N27
Phòng : A323
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 7
Thứ : 6 , ngày 02/06/2023