Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn mạng máy tính (IT005.N11.2) ngày 27/12/2022

CBGD : Nguyễn Văn Bảo
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Nhập môn mạng máy tính (IT005)
Lớp : IT005.N11.2
Phòng : B4.02
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 3 , ngày 27/12/2022