Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Hệ khuyến nghị (DS300.M11.1) ngày 30/11/2021

CBGD : Huỳnh Văn Tín
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Hệ khuyến nghị (DS300)
Lớp : DS300.M11.1
Phòng : C209
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 3 , ngày 30/11/2021