Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Bảo mật Internet (NT405.M11) ngày 29/10/2021

CBGD : Tô Nguyễn Nhật Quang
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Bảo mật Internet (NT405)
Lớp : NT405.M11
Phòng : C205
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 6 , ngày 29/10/2021