Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Các hệ thống hỏi-đáp (CS323.K21) ngày 11/07/2020

CBGD : Nguyễn Trọng Chỉnh
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Các hệ thống hỏi-đáp (CS323)
Lớp : CS323.K21
Phòng : B3.18
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 7 , ngày 11/07/2020