Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Lập trình hệ thống (NT209.K21.ANTT) ngày 14/07/2020

CBGD : Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Lập trình hệ thống (NT209)
Lớp : NT209.K21.ANTT
Phòng : B6.12
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 7
Thứ : 3 , ngày 14/07/2020