Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông Báo Mở Lớp ENG03.D23( cho sinh viên khóa 3;4;5;6.)

1. PĐT Thông báo mở Lớp ENG03.D23 theo yêu cầu của bộ môn Anh văn, và đề nghị mở của sinh viên. PĐT thông báo lớp ENG03.D23 học sáng thứ 2 và chiều thứ 7 tại phòng học 206.
2. Trong danh sách đề nghị mở có 60 Sinh viên đăng ký, nhưng khi duyệt đăng ký của sinh viên chỉ còn 27 sinh viên có trong danh sách lớp này, còn lại 23 sinh viên bị trùng lịch học nên không được cập nhật vào danh sách Lớp ENG03.D23.(File đính kèm).
3.Ngày bắt đầu học Lớp ENG03.D23 là ngày 18/03/2013.

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ & HỌC BÙ MÔN HỆ QUẢN TRỊ CSDL( IS103.D21), GV: ĐỖ THỊ MINH PHỤNG

 

Phòng Đào tạo Đại học gửi lịch nghỉ & học bù:

Môn: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Lớp: IS103.D21

Giảng viên: Đỗ Thị Minh Phụng

Phòng 210; Tiết 1,2,3

Nghỉ học ngày: 11/3/2013 (Lý do: Tham gia tập huấn CDIO);

                       18/3/2013 (Lý do: Báo cáo bài báo tại hội nghị ACIIDS 2013 - Malaysia)

 

Học bù ngày:    25/3/2013 & 01/4/2013 & 08/4/2013

Phòng 210, tiết 4,5    

Trang