Skip to content Skip to navigation

Thông tin về Đăng ký học phần cho sinh viên hệ Tài năng, Chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao

Phòng ĐTĐH - Bộ phận các chương trình Tài năng, Tiên tiến và Chất lượng cao với HP tương ứng thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2013-2014 từ ngày 3/1/2014 đến hết ngày 10/1/2014. Sinh viên xem thêm thông báo của Phòng ĐTĐH về đợt điều chỉnh đăng ký môn học trên web daa.
Thời khoá biểu hiện đã thay đổi một số lớp học, cũng như thay đổi thời gian học để tránh sinh viên bị trùng lịch học do đăng ký sai lớp, hoặc học vượt.
Sinh viên bị trùng lịch học nhanh chóng liên hệ P.ĐTĐH để làm đơn xin chuyển đổi lớp, hoặc huỷ lớp, hoặc bổ sung lớp.
Hạn chót là hết ngày 10/1/2014.
Thân báo.
CV. Nguyễn Lai Hồng Ân

Các file đính kèm: