Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc thay đổi giảng viên lớp MA002.E22&MA002.E23

Phòng Đào tạo Đại học thông báo:

     Hai lớp Giải tích 2 MA002.E22 & MA002.E23 của GV Lê Hoàng Tuấn dạy sẽ được thay thế bằng GV Phạm Quang Lâm, trong học kỳ II năm học 2013-2014.