Skip to content Skip to navigation

Thông báo về thời khóa biểu học phần 5 HK2 năm học 2022-2023 của lớp liên thông chính quy khóa 2021

    Chào các bạn,

Phòng ĐTĐH thông báo TKB của học phần 5 HK2 NH 2022-2023 như sau:
STT Mã Lớp Tên MH Thứ/Tiết/Phòng  Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Giảng viên
1 IE221.N21.LT Kỹ thuật lập trình Python Thứ 2, Tiết T, P.ITC-A.209 2023-05-15 2023-08-05 Phạm Thế Sơn
2 IE221.N21.LT.1 Kỹ thuật lập trình Python Thứ 6, Tiết T, P.ITC-B.404 2023-05-15 2023-07-08 Phạm Thế Sơn
3 IE402.N21.LT Hệ thống thông tin địa lý 3 chiều Thứ 3, Tiết T, P.ITC-A.209 2023-05-15 2023-08-05 Phan Thanh Vũ
4 IE402.N21.LT.1 Hệ thống thông tin địa lý 3 chiều Thứ *, Tiết *, P.* 2023-05-15 2023-08-05 Phan Thanh Vũ
5 IE403.N21.LT Khai thác dữ liệu truyền thông xã hội Thứ 4, Tiết T, P.ITC-A.209 2023-05-15 2023-08-05 Nguyễn Văn Kiệt

Lịch học chi tiết sinh viên kiểm tra theo tài khoản chứng thực của sinh viên.

  Trân trọng.