Skip to content Skip to navigation

Thông báo về thời khóa biểu học phần 4 HK1 năm học 2023-2024 của lớp liên thông chính quy khóa 2022

Chào các bạn,

Phòng ĐTĐH thông báo TKB của học phần 4 HK1 NH 2023-2024 như sau:
STT Mã Lớp Tên MH Thứ/Tiết/Phòng  Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Giảng viên
1 IE221.O11.LT Kỹ thuật lập trình Python Thứ 2, Tiết T, P.ITC-A.406 2023-09-11 2023-11-25 Phạm Thế Sơn
2 IE221.O11.LT.1 Kỹ thuật lập trình Python Thứ 5, Tiết T, P.ITC-B.404 2023-09-11 2023-11-04 Phạm Thế Sơn
3 IE224.O11.LT Phân tích dữ liệu Thứ 3, Tiết T, P.ITC-A.406 2023-09-11 2023-11-25 Đỗ Trọng Hợp
4 IE224.O11.LT.1 Phân tích dữ liệu Thứ *, Tiết *, P.* 2023-09-11 2023-11-25 Đỗ Trọng Hợp
5 IE307.O11.LT Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động Thứ 4, Tiết T, P.ITC-A.406 2023-09-11 2023-11-25 Võ Ngọc Tân
6 IE307.O11.LT.1 Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động Thứ 6, Tiết T, P.ITC-B.404 2023-09-11 2023-11-04 Võ Ngọc Tân

Lịch học chi tiết sinh viên kiểm tra theo tài khoản chứng thực của sinh viên.

Trân trọng.