Skip to content Skip to navigation

Thông báo về thời khóa biểu học phần 3 HK2 năm học 2022-2023 của lớp liên thông chính quy khóa 2022

Chào các bạn,

Phòng ĐTĐH thông báo TKB của học phần 3 HK2 NH 2022-2023 như sau:
STT Mã Lớp Tên MH Thứ/Tiết/Phòng  Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Giảng viên
1 IE105.N21.LT Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin Thứ 4, Tiết T, P.ITC-A.406 2023-05-08 2023-07-29 Nguyễn Tấn Cầm
2 IE105.N21.LT.1 Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin Thứ *, Tiết *, P.* 2023-05-08 2023-07-29 Nguyễn Tấn Cầm
3 IT003.N21.LT Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Thứ 5, Tiết T, P.ITC-A.406 2023-05-08 2023-07-29 Phạm Nguyễn Trường An
4 IT003.N21.LT.1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Thứ *, Tiết *, P.* 2023-05-08 2023-07-29 Phạm Nguyễn Trường An
5 IT007.N21.LT Hệ điều hành Thứ 2, Tiết T, P.ITC-A.406 2023-05-08 2023-07-29 Đỗ Trí Nhựt
6 IT007.N21.LT.1 Hệ điều hành Thứ 3, Tiết T, P.ITC-B.404 2023-05-08 2023-07-01 Đỗ Trí Nhựt

Lịch học chi tiết sinh viên kiểm tra theo tài khoản chứng thực của sinh viên.

  Trân trọng.