Skip to content Skip to navigation

Thông báo về thời khóa biểu học phần 2 HK1 năm học 2022-2023 của lớp liên thông chính quy khóa 2022

    Chào các bạn,

Phòng ĐTĐH thông báo TKB của học phần 2 HK1 NH 2022-2023 như sau:
STT Mã Lớp Tên MH Thứ/Tiết/Phòng  Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Giảng viên
1 IE101.N11.LT Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin Thứ 4, Tiết T, P.ITC-A.406 2023-01-30 2023-03-25 Nguyễn Tấn Cầm
2 IE101.N11.LT.1 Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin Thứ *, Tiết *, P.* 2023-01-30 2023-03-25 Nguyễn Tấn Cầm
3 MA003.N11.LT Đại số tuyến tính Thứ 3, Tiết T, P.ITC-A.406 2023-01-30 2023-04-15 Lê Hoàng Tuấn
4 MA005.N11.LT Xác suất thống kê Thứ 5, Tiết T, P.ITC-A.406 2023-01-30 2023-04-15 Lê Hoàng Tuấn

Lịch học chi tiết sinh viên kiểm tra theo tài khoản chứng thực của sinh viên.

  Trân trọng.