Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Thu Học Phí HK2-2013-2014

Phòng Kế hoạch - Tài chính kính gửi Sinh Viên Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin V/v Thu học phí Học kỳ 2, năm học 2013-2014 hệ Đào tạo Đại học.

Các file đính kèm: