Skip to content Skip to navigation

Thông báo Thời khóa biểu (dự kiến) và kế hoạch đăng ký học phần Học kỳ 3 năm học 2022-2023

Chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo Đại học thông báo Thời khóa biểu (dự kiến) và kế hoạch đăng ký học phần Học kỳ 3 năm học 2022-2023 như sau:

Đợt 1: Đăng ký chính từ ngày 01/6 – 8/6

Đợt 2: Đăng ký hiệu chỉnh từ ngày 14/6 – 16/6

Các bạn tham khảo lịch dự kiến và đăng ký học cho phù hợp.

Lưu ý:

  1. Quy định về việc đăng ký học phần trong học kỳ hè (theo điểm b Khoản 1 Điều 14 Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ cho hệ đại học chính quy)
    • Tổng số tín chỉ đăng ký không được vượt quá 12 tín chỉ.
    • Sinh viên chỉ được đăng ký học lại, cải thiện điểm, các môn học ngoại ngữ và học phần Thực tập doanh nghiệp.
    • Việc đăng ký các học phần mới (ngoại trừ Thực tập doanh nghiệp và các môn Ngoại ngữ) trong học kỳ hè (học vượt) chỉ dành cho các sinh viên có Điểm Trung bình chung ≥ 7,0 tính đến thời điểm đăng ký.

Trong trường hợp đặc biệt sinh viên muốn đăng ký vượt quá số tín chỉ tối đa phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng.

Trân trọng.

Các file đính kèm: