Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời gian nộp đơn chuyển ngành, bảo lưu, nhập học lại Học kỳ 1 năm học 2022-2023

Chào các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo Đại học thông báo thời gian nộp đơn chuyển ngành, bảo lưu, nhập học lại từ ngày 18/07/2022 đến 30/07/2022.

Sinh viên có nhu cầu điền đầy đủ thông tin và nộp đơn theo mẫu:

1. Chuyển ngành: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien#chuy...

2. Bảo lưu: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien#baol...

3. Nhập học lại: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien#baol...

Lưu ý: Sinh viên nộp đơn trực tiếp tại Phòng Đào tạo Đại học A120 hoặc scan đơn và gửi email về phongdaotaodh@uit.edu.vn

Sinh viên xem thêm qui định tại đây https://daa.uit.edu.vn/thongbao/1-quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-da...

Trân trọng