Skip to content Skip to navigation

Thông báo thay đổi phòng học môn MSIS4013.E21.CTTT lớp CTTT5

P.ĐTĐH thông báo lớp MSIS4013.E21.CTTT (Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDL) - GV: Đỗ Phúc sẽ chuyển phòng học từ C102 sang phòng C104 kể từ ngày 20/2/2014.

Sinh viên lưu ý sự thay đổi này, Lớp trưởng thông báo đến sinh viên lớp mình, mọi chi tiết sinh viên liên hệ qua email: tranv@uit.edu.vn