Skip to content Skip to navigation

Thông báo thay đổi phòng học lớp NT116.E21.ANTN

P.ĐTĐH thông báo lớp NT116.E21.ANTN (Kỹ năng mềm) - GV: Lê Ngô Thục Vi và Hồ Thị Thanh Tuyến sẽ chuyển phòng học từ C201 sang phòng C210 kể từ ngày 21/2/2014.

CV. Nguyễn Lai Hồng Ân