Skip to content Skip to navigation

Thông báo thay đổi phòng học lớp ADENG2.E21.CTTT

Sáng thứ 4 ngày 19/03/2014 sẽ chuyển 1 buổi lớp ADENG2.E21.CTTT (Tiếng Anh tăng cường II) của cô Nguyễn Thị Lan Hương từ phòng A.106 sang phòng C.301.

Lưu ý: Lớp trưởng thông báo đến sinh viên lớp mình. Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ theo email: tranv@uit.edu.vn