Skip to content Skip to navigation

Thông báo thay đổi lịch học môn MSIS4263.E21.CTTT.1 lớp CTTT5

P.ĐTĐH thông báo lớp MSIS4263.E21.CTTT.1 do cô Phụng (80143) dạy chuyển sang thứ 5, tiết 6,7,8 phòng C.202 (ban đầu là Thứ 4, tiết 6,7,8,9)
Sinh viên lưu ý sự thay đổi này, Lớp trưởng thông báo đến sinh viên lớp mình, mọi chi tiết sinh viên liên hệ qua email: tranv@uit.edu.vn

Thân báo!

CV: Nguyễn Văn Trà