Skip to content Skip to navigation

Thông báo phòng học thực hành HT2 lớp NT101.H22.1

Lớp NT101.H21.1

GV Tô Nguyễn Nhật Quang

Tiết 12345 ngày 29/05/2017, phòng C216
Tiết 6789 ngày 29/05/2017, phòng C216
Tiết 12345 ngày 30/05/2017, phòng C216