Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhận các loại đơn phúc khảo, chuyển ngành, bảo lưu, ... và điều chỉnh/bổ sung ĐKHP(cập nhật hưỡng dẫn điều chỉnh ĐKHP)

P.ĐTĐH thông báo lịch nhận đơn phúc khảo, chuyển ngành, bảo lưu, ... và điều chỉnh/bổ sung ĐKHP như sau:

- Nhận đơn phúc khảo, chuyển ngành, bảo lưu, ... : 01 tuần đầu tiên của học kỳ 2, từ 8h00 ngày 18/02/2019 đến 16h00 ngày 23/02/2019

- Điều chỉnh/bổ sung ĐKHP đợt 3: 01 tuần đầu tiên của học kỳ 2, từ 9h00 ngày 18/02/2019 đến 16h00 ngày 23/02/2019

(Các bạn xem file hưỡng dẫn điều chỉnh ĐKHP đính kèm)