Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả phúc khảo điểm học kỳ 1 năm học 2018-2019 khoa Mạng máy tính và Truyền thông

Phòng Đào tạo Đại học thông báo kết quả khúc khảo học kỳ I năm học 2018-2019 của khoa MMT&TT (chi tiết trong file đính kèm.)

Các file đính kèm: