Skip to content Skip to navigation

Thông báo danh sách sinh viên có môn học vi phạm môn tiên quyết và trùng thời khóa biểu

P.ĐTĐH thông báo nội dung trên trong 2 file đính kèm.

1) Đối với các môn học bị vi phạm môn tiên quyết: P.ĐTĐH sẽ tự động hủy ĐKHP.

2) Đối với các môn học bị trùng TKB: P.ĐTĐH cho phép SV lựa chọn hủy 1 trong 2 môn bị trùng, thời gian xác nhận hủy từ ngày 15/02/2017 đến hết ngày 17/02/2017, địa điểm tại phòng A.120, phương thức: đến trực tiếp tại phòng A.120 hoặc gửi email đến địa chỉ phongdaotaodh@uit.edu.vn (tiêu đề: xác nhận hủy môn học bị trùng TKB). Nếu sau thời gian này sinh viên không có phản hồi thì P.ĐTĐH sẽ tự động hủy môn thứ 2.