Skip to content Skip to navigation

Thông báo code đăng nhập lớp Pháp luật đại cương trong HK 2 NH 2019-2020

STT    Mã Lớp    Mã MH    Tên MH    Thứ/Tiết/Phòng     Giảng viên    Mã MTS

SS006.K21    SS006    Pháp luật đại cương    Thứ 5, Tiết 12, P.C306    Huỳnh Thị Nam Hải    52yhf84
SS006.K22    SS006    Pháp luật đại cương    Thứ 5, Tiết 34, P.C306    Huỳnh Thị Nam Hải    yl6ivhq
SS006.K23    SS006    Pháp luật đại cương    Thứ 3, Tiết 67, P.C305    Huỳnh Thị Nam Hải    45vaecd
SS006.K24    SS006    Pháp luật đại cương    Thứ 3, Tiết 89, P.C305    Huỳnh Thị Nam Hải    lmwlhg2
SS006.K25    SS006    Pháp luật đại cương    Thứ 6, Tiết 67, P.C305    Huỳnh Thị Nam Hải    f8ykwdl
SS006.K26    SS006    Pháp luật đại cương    Thứ 6, Tiết 12, P.C206    Huỳnh Thị Nam Hải    6nqy265
SS006.K27    SS006    Pháp luật đại cương    Thứ 6, Tiết 34, P.C206    Huỳnh Thị Nam Hải    e5728s0