Skip to content Skip to navigation

Thay đổi phòng thi môn MA002.E21.ANTN ngày 17/4/2014 (Thứ Năm)

Sinh viên lớp An ninh Tài năng lưu ý môn MA002.E21.ANTN thi ngày 17/4/2014 (Thứ Năm) sẽ thay đổi phòng thi từ A106 sang C108.

Thân báo

Chuyên viên Nguyễn Lai Hồng Ân