Skip to content Skip to navigation

Thay đổi phòng học lớp NT116.E21.ANTN

Lớp NT116.E21.ANTN của GV. Lê Ngô Thục Vi và Hồ Thị Thanh Tuyến sẽ thay đổi phòng học kể từ ngày 28/2/2014.

Thứ: Sáu

Tiết: 123

Phòng học: C301

Thân báo.

CV. Nguyễn Lai Hồng Ân