Skip to content Skip to navigation

Không thi giữa kỳ môn IT002.E21.KHTN

Sinh viên lớp tài năng chú ý môn IT002.E21.KHTN không thi giữa kỳ.

Thân báo

Chuyên viên Nguyễn Lai Hồng Ân