Skip to content Skip to navigation

Khảo sát sinh viên về văn bằng đối với ngành CNTT

Nhằm lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về văn bằng đối với ngành CNTT để phục vụ cho công tác nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Rất mong các bạn sinh viên bỏ chút thời gian (tầm vài giây) thực hiện khảo sát này (khảo sát sẽ đóng sau ngày 31/07/2013). Link khảo sát có trong mục Sinh viên -> Danh sách khảo sát (phải đăng nhập).