Skip to content Skip to navigation

Chuyển phòng học lý thuyết 2 lớp IS211.I21 và IS210.I22

Xin chào các bạn sinh viên,

Vì phòng học C214 có một số vấn đề về màn hình chiếu ảnh hưởng đến chất lượng bài gỉang. Do đó, phòng Đào tạo Đại học (ĐTĐH) đã chuyển 2 lớp sang học tại phòng C107

IS211.I21 - VN (LT) - Tiết 1, 2, 3 sáng thứ sáu
(22/01/18-02/06/18)
Cơ sở dữ liệu phân tán
 

-------------

IS210.I22 - VN (LT)   - Tiết 6,7,8 chiều thứ sáu
(22/01/18-02/06/18)
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 

Chúc các bạn học tập tốt.

Trân trọng,