Skip to content Skip to navigation

Thông báo về thời khóa biểu học phần 2 HK2 năm học 2023-2024 của lớp liên thông chính quy khóa 2023

    Chào các bạn,

Phòng ĐTĐH gửi TKB của học phần 2 HK2 năm học 2023-2024 như sau:STT Mã Lớp Tên MH Thứ/Tiết/Phòng  Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 IE101.O21.LT Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin Thứ 4, Tiết T, P.ITC-A.407 2024-01-08 2024-03-16
2 IE101.O21.LT.1 Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin Thứ *, Tiết *, P.* 2024-01-08 2024-03-16
3 MA003.O21.LT Đại số tuyến tính Thứ 3, Tiết T, P.ITC-A.407 2024-01-08 2024-04-06
4 MA005.O21.LT Xác suất thống kê Thứ 5, Tiết T, P.ITC-A.407 2024-01-08 2024-04-06

Địa điểm học: Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM

                     12 Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, TP.HCM.

Lịch học chi tiết sẽ có trong tài khoản chứng thực của sinh viên.
   Trân trọng.