Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Anh văn 3 (ENG03.O31) ngày 12/07/2024

CBGD : Nguyễn Trang Nhung
Khoa/ Bộ môn : TTNN
Môn học : Anh văn 3 (ENG03)
Lớp : ENG03.O31
Phòng : A309
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 6 , ngày 12/07/2024